​​​​​​​Journummer 070-366 08 17   |   Placeringsjour

HVB 

Fridagården HVB

Fridagården HVB är en föräldra- barn verksamhet för föräldrar med barn 0-16 år.
Vi vänder oss till familjer med psykosocial problematik och verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med observation och behandlingar i ett brett spektrum; unga föräldrar, psykisk - och kognitiv funktionsnedsättning,  kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer, hedersproblematik, migrationsärenden, tidigare men ej aktivt missbruk samt övrigt socialt utanförskap.

Vi  arbetar utifrån en miljöterapeutisk vardag där den enskildes specifika behov och barnperspektivet är centralt. Det övergripande målet är att ge god omvårdnad i en hemlik och trygg miljö där vi utifrån socialtjänstens uppdrag erbjuder behandling och observationer gällande föräldraförmåga samt föräldrastöd och föräldrautbildning. 

Fridagården arbetar miljöterapeutiskt och insiktsorienterat för att stödja föräldern att nå känslomässig och social mognad. I detta arbete erbjuder vi våra klienter en miljö med trygga vuxna att identifiera sig med i en fungerande vardagsstruktur som en modell att ta till sig. En betydande del av verksamhetens arbete har sin utgångspunkt från barnet och barnets behov (BBIC). Arbetet med föräldrar och barn sker  anknytningsstödjande enligt modellinlärning och genom positiv förstärkning.​​​​​​​

Personalen på Fridagården har god kompetens beträffande barn med särskilda behov, dels inom verksamheten och dels genom extern psykolog.

Våld i nära relationer

Fridagården har spetskompetens med inriktning mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Vi kan på uppdrag göra riskbedömningar enligt FREDA , SARA och PATRIARK. Vi erbjuder strukturerat och bearbetande samtalsstöd till den vuxne som är våldsutsatt. Alla barn ges möjlighet att utifrån sin ålder och mognad berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld. Samtal enligt Trappanmodellen erbjuds inom verksamheten.

Fastigheten har ett gediget skalskydd enligt högsta säkerhetsklass med flera larmfunktioner och kameraövervakat område med direktkoppling till larmcentral. För de boende som önskar erbjuds även personlarm.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara transparent och präglas av förutsägbarhet så att klient och socialtjänst känner sig trygga med planering, genomförande och uppföljning. Den enskildes medverkan, medbestämmande och frivillighet ses som avgörande viktig. Uppföljning sker kontinuerligt under vistelsens gång efter överenskommelse med placerande handläggare.

Vi arbetar även med evidensbaserade systematiska bedömningsinstrument som underlag för klientsamtal, behandlingsplanering och uppföljning av insatser.

Utslussnings/träningsboende finns i nära anslutning till verksamheten.

Språkkompetens

Personalgruppen innehar stor språkkompetens och talar förutom flytande svenska och engelska: Dari, Persiska, Spanska, Arabiska, Kurdiska och Teckenspråk.

Fridagården är bemannad dygnet runt och kan taemot akut. 
Verksamheten nås alltid på vårt journummer 070-3660817.