​​​​​​​Journummer 070-366 08 17   |   Placeringsjour

HVB 

Fridagården HVB - Skydd - Utredning & Behandling

Fridagården HVB är en verksamhet för föräldrar med barn 0-16 år.
Vi vänder oss till familjer med psykosocial problematik och verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med unga föräldrar, psykisk - och kognitiv funktionsnedsättning,  kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer, hedersproblematik, migrationsärenden, tidigare men ej aktivt missbruk samt övrigt socialt utanförskap. Fridagården har tillstånd från IVO att utreda och behandla de familjer som skrivs in i verksamheten.

Vi  arbetar utifrån en miljöterapeutisk vardag där den enskildes specifika behov och barnperspektivet är centralt. Det övergripande målet är att ge god omvårdnad i en hemlik och trygg miljö där vi utifrån socialtjänstens uppdrag erbjuder utredning och behandling  avseende föräldraförmåga samt föräldrastödjande insatser. 

Fridagården arbetar miljöterapeutiskt och insiktsorienterat för att stödja föräldern att nå känslomässig och social mognad. I detta arbete erbjuder vi våra klienter en miljö med trygga vuxna att identifiera sig med i en fungerande vardagsstruktur som en modell att ta till sig. En betydande del av verksamhetens arbete har sin utgångspunkt från barnet och barnets behov (BBIC). Arbetet med föräldrar och barn sker  anknytningsstödjande enligt modellinlärning och genom positiv förstärkning och träning av föräldarfärdigheter.​​​​​​​

Personalen på Fridagården har god kompetens beträffande barn med särskilda behov, dels inom verksamheten och dels genom extern psykolog samt psykoterapeut.

Project Support - stärker föräldrar och barn som upplevt våld och försummelse

Det finns få metoder för våldsutsatta föräldrar och barn att tillgå och de flesta saknar evidens. Project support är forskat på i Sverige och USA och har evidens och goda resultat på familjer där det förekommit våld och eller försummelse. Neptuna Omsorgs behandlingspersonal på Fridagården har utbildning i och arbetar med Project Support. Vi har regelbunden handledning av Helena Draxler, leg psykoterapeut och doktor i psykologi samt forskare vid Karlstads universitet.
I sin doktorsavhandling i psykologi har Helena Draxler vid Karlstads universitet studerat föräldrastödsprogrammet Project Support och hur det i högre grad skulle kunna anpassas till svenska förhållanden. Programmet, som i Sverige rekommenderas av bland andra Socialstyrelsen, har använts i USA sedan början av 1980-talet. Det fokuserar på att stötta våldsutsatta mammor och barn. Barnen har ofta bevittnat våldet mot mamman och även själva blivit utsatta.

Börjar när våldet slutat
Behandlingen i programmet sätts in efter att våldet har upphört, till exempel vid flytt till skyddat boende och i fall där barnen utvecklat utåtagerande beteendeproblem.
En del är praktiskt stöd, till exempel att ordna ett annat boende eller söka ekonomiskt stöd. Men det handlar också om att stärka relationen mellan förälder och barn. Bland annat görs övningar där den våldsutsatta föräldern observerar, följer och deltar i sitt barns lek. Syftet är att se barnet, notera barnets beteenden och stärka relationen, säger Helena Draxler.
När man i sin vardag utsätts för våld får liksom inget annat plats i tillvaron. All tid, alla tankar, all uppmärksamhet fokuseras på att skydda sitt barn och sig själv. Föräldrarna kan känna att de inte riktigt vet hur barnen leker och agerar – de känner inte riktigt sitt barn. Därför behöver mammorna stöd i olika färdigheter, till exempel att se sitt barn igen och barnen behöver bli sedda.
​​​​​​​
Metoden stärker föräldrarollen
Helena Draxler har i sin forskning bland annat intervjuat behandlare inom socialtjänsten. Resultaten visar att det är nödvändigt att anpassa den aktuella metoden till svenska värderingar och normer, till exempel gällande hur barns beteendeproblem ska förstås och bemötas.
Studierna visar också att resultaten är ungefär som i USA, det vill säga att metoden minskar barnens beteendeproblematik och stärker föräldrarollen.

Våld i nära relationer

Fridagården har spetskompetens med inriktning mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Vi kan på uppdrag göra riskbedömningar enligt FREDA , SARA och PATRIARK. Vi erbjuder strukturerat och bearbetande samtalsstöd till den vuxne som är våldsutsatt. Alla barn ges möjlighet att utifrån sin ålder och mognad berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld. Samtal enligt Trappanmodellen erbjuds inom verksamheten.

Fastigheten har ett gediget skalskydd enligt högsta säkerhetsklass med flera larmfunktioner och kameraövervakat område med direktkoppling till larmcentral. För de boende som önskar erbjuds även personlarm.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara transparent och präglas av förutsägbarhet så att klient och socialtjänst känner sig trygga med planering, genomförande och uppföljning. Den enskildes medverkan, medbestämmande och frivillighet ses som avgörande viktig. Uppföljning sker kontinuerligt under vistelsens gång efter överenskommelse med placerande handläggare.

Vi arbetar även med evidensbaserade systematiska bedömningsinstrument som underlag för klientsamtal, behandlingsplanering och uppföljning av insatser.

Utslussnings/träningsboende finns i nära anslutning till verksamheten.

Språkkompetens

Personalgruppen innehar stor språkkompetens och talar förutom flytande svenska och engelska: Dari, Persiska, Spanska, Arabiska, Kurdiska och Teckenspråk.

Fridagården är bemannad dygnet runt och kan taemot akut. 
Verksamheten nås alltid på vårt journummer 070-3660817.